Xin lỗi chúng tôi đã hết phòng cho ngày 18/10/2019 xem ngày khác.